Home

Jobs

The Localization Care Team would like to thank for your interest in working with us. We are always looking for highly-qualified, experienced DTP specialists, engineers, voice over talents, translators, proofreaders, QAs (native speakers of the target language ONLY) specialized in translating different kinds of content. If you are interested, please fill out the special form through our website (in XTRF system), or just contact our Human Resources Department: hr@localizationcare.com

Thank you in advance.
Localization Care Team

Informacja dotycząca przetwarzania przez spółkę Localization Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa danych osobowych osoby obiegającej się o zatrudnienie

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej w niniejszej informacji oznaczone, jako RODO
(2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Localization Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (31-130), przy ul. Kremerowskiej 6/5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499497, NIP 6762473243, REGON 123054443 (dalej w niniejszej informacji – Localization Care, administrator)

Dane kontaktowe osób wyznaczonych do spraw ochrony danych osobowych

tel. 000 000 000
e-mail rodo@localizationcare.com

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, będą przetwarzane (1) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na potrzeby którego dane osobowe zostały podane oraz (2) w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
Localization Care, na potrzeby procesu rekrutacji, przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Wszelkie inne dane osobowe podane przez Panią/Pana w dokumentach aplikacyjnych (np. e-mail, numer telefonu, wizerunek-fotografia) będą mogły być przetwarzane przez Localization Care na potrzeby rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt b RODO

Okres przechowywania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku i na potrzeby prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, na potrzeby którego dane osobowe zostały podane. Po zakończeniu procesu rekrutacji, na potrzeby którego dane osobowe zostały podane, dane osobowe zostaną usunięte.
Jeżeli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę, Localization Care będzie mogła przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przyszłych rekrutacji. W takim przypadku Localization Care będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Pomimo wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Localization Care zastrzega możliwość usunięcia Pani/Pana danych osobowych w przypadku podjęcia decyzji o nieuwzględnieniu Pani/Pana w toku przyszłych rekrutacji.

Informacja o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie upoważnione przez Localization Care
(1) osoby odpowiedzialne za prowadzenie procesu rekrutacji
(2) osoby mające dostęp do systemu informatycznego Localization Care, prowadzące obsługę informatyczną

Uprawnienia w związku z danymi osobowymi

W zakresie dotyczącym Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Localization Care
(1) dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że Localization Care przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO
(2) sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych
(3) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią/Pana cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Panią/Pana sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a Localization Care nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Pani/Pana dane były przetwarzane przez Localization Care niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Localization Care z nałożonego na Localization Care obowiązku prawnego. Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(4) ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy Localization Care nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Localization Care są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pani/Pana sprzeciwu
(5) W szczególnej sytuacji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Localization Care (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, Localization Care nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
(6) Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych do innego administratora
(7) W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Opisane wyżej żądania i oświadczenia może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze Localization Care na wskazane wyżej dane kontaktowe, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

Skarga do organu nadzoru

Jeżeli Pani/Pan uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Localization Care podanych przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dobrowolność zgody

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie wynika z ustawy – jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dotyczy to: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia

W przypadku natomiast gdy na przetwarzanie danych osobowych konieczna jest Pani/Pana zgoda, w przypadku jej nieudzielenia, Localization Care nie będzie przetwarzała danych osobowych w tym zakresie. Dotyczy to pozostałych danych osobowych podanych przez Panią/Pana do dokumentach aplikacyjnych (np. e-mail, numer telefonu, wizerunek-fotografia) oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji